بلوک زایمان

بلوک زایمان

طبقه دوم ساختمان اصلی

بلوک زايمان شامل 2 بخش بلوک زايمان و اورژانس زنان مي باشدکه 80% بيماران مراجعه کننده به اورژانس زنان وبلوک زايمان بيماران پر خطر مي باشد.
اين بخش ضمنا پذيراي بيماران پر خطر ارجاعي از درمانگاه هاي حومه نيز مي باشد.
پايگاه انجام آز مايش RAPID HIVاست.وآمنيوسنتزنيز انجام ميشود .

 • ریاست بخش
 • معاون آموزشی بخش
 • سرپرستار خانم معصومه فلاحتی
 • تعداد تخت 0
 • مشخصه های بارز بخش اداره بيماران بسيار پر خطر مثل اکلامپسي – پره اکلامپسي بيماران حامله با بيماريهاي زمينه اي پيشرفته ( قلبي – ريوي – اتوايميون ...)
 • خدمات تخصصی ارائه شونده در بخش کليه خدماتي که در حيطه تخصصي مامايي و پريناتولوژي وجود دارد ارائه مي شود .
 • چشم انداز: (برنامه های آتی) توسعه زايمانهاي بدون درد – تاکيد بر زايمان فيزيولوژي به منظور ارتقاء سلامت مادر و نوزاد
 • تلفنهای داخلی 2392-2393
 • اساتید و پزشکان بخش
  Medinova Services
  دکتر حسینی - مریم

  استادیار متخصص زنان زایمان

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر فرزانه - فرح

  فلوشیپ زنان زایمان

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر عرب - ملیحه

  فلوشیپ استاد تمام وقت زنان زایمان

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر طاهری پناه - ربابه

  فلوشیپ زنان زایمان

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر اشرف گنجویی - طاهره

  فلوشیپ زنان زایمان

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر امجدی - نوشین

  فلوشیپ استادیار زنان زایمان

  اطلاعات بیشتر