بخش زنان

بخش زنان

طبقه دوم ساختمان اصلی

بخش داراي 37 تخت و13 کات نوزاد مباشد

 • ریاست بخش
 • معاون آموزشی بخش
 • سرپرستار خانم مریم زمانی
 • تعداد تخت 37
 • مشخصه های بارز بخش ...
 • خدمات تخصصی ارائه شونده در بخش 1-در بخش سونوگرافي تخصصي جهت مادران باردار توسط متخصص انجام مي گردد
  2- نوار قلب جنين توسط دستگاه NST انجام مي گردد
  3-واکسينا سيون جهت کل نوزادان متولد شده در بيمارستان در بخش زنان انجام مي گردد
  4-در بخش در صورت نياز شيمي درما ني انجام مي گردد
  5-جهت نوزادان غربالگري شنوايي در بخش انجام مي گردد
 • چشم انداز: (برنامه های آتی) ...
 • تلفنهای داخلی 2440-2439
 • اساتید و پزشکان بخش
  Medinova Services
  دکتر حسینی - مریم

  استادیار متخصص زنان زایمان

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر فرزانه - فرح

  فلوشیپ زنان زایمان

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر عرب - ملیحه

  فلوشیپ استاد تمام وقت زنان زایمان

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر طاهری پناه - ربابه

  فلوشیپ زنان زایمان

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر اشرف گنجویی - طاهره

  فلوشیپ زنان زایمان

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر امجدی - نوشین

  فلوشیپ استادیار زنان زایمان

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر بهنیا - حمید

  استادیار متخصص زنان زایمان

  اطلاعات بیشتر