نوزادان و NICU

نوزادان و NICU

طبقه هفتم انتهای سالن

با توجه به اينکه بخش در حال بازسازي جهت گسترش است لذا فعلا تعداد تختها کاهش يافته و به شرح ذيل است.
1) 10 تخت مراقبتها ويژه نوزادان (NICU)
2)5 تخت نوزادان

 • ریاست بخش
 • معاون آموزشی بخش
 • سرپرستار خانم مریم شهرینانی
 • تعداد تخت 15
 • مشخصه های بارز بخش * امکان ارائه خدمات به نوزادان ROP (رتينوپاتي نوزادي) حتي به مراکز ديگر
  *تعبيه PICC براي نوزادان بخصوص نوزادان نارس
  *اين مرکز از جمله مراکز ارجاعي مادران پرخطر بوده و خش NICU قادر به ارائه خدمت به اينگونه نوزادان ميباشد.
 • خدمات تخصصی ارائه شونده در بخش امکان ارائه خدمات به نوزادان نارس/ نوزادان ايکتر/ نوزادان حاصل از زايمانهاي پرخطر و چند قلويي/
  امکان ارائه خدمات به نوزادان عفونت ادراري/ امکان ارائه خدمات به عفونتهاي مغزي / امکان ارائه خدمات به عفونتهاي ريوي و تنفسي/ امکان ارائه خدمات به نوزادان با ناهنجاري مادر زا دي
  امکان ارائه خدمات تخصصي غدد/ هماتولوژي/ عفوني/ ريوي/ نورولوژيک / داخلي قلب /
 • چشم انداز: (برنامه های آتی) گسترش بخش NICU و افزليش تختهاي ويژه بخش مراقبتهاي ويژه نوزادان
 • تلفنهای داخلی 2474-2584
 • اساتید و پزشکان بخش
  Medinova Services
  دکتر رادفر - میترا

  استادیار فوق تخصص اطفال

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر طباطبایی - شهرزاد

  استادیار فوق تخصص تمام وقت نوزادان

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر تسلیمی طالقانی - نعیمه

  استادیار فوق تخصص تمام وقت نوزادان

  اطلاعات بیشتر