روانپزشکی مردان

روانپزشکی مردان

طبقه دوم ساختمان بخش روانپزشکی

شامل 30 تخت که تعداد تختها بصورت مساوي بين اساتيد تقسيم ميشود.
غيراز متخصصين تمام وقت جغرافيايي که تخت بيشتري دارند.
بيماران تحت نظر اساتيد بطور منظم توسط رزيدنت ويزيت ميشوند.

 • ریاست بخش
 • معاون آموزشی بخش
 • سرپرستار آقای داوود مشایخی
 • تعداد تخت 30
 • مشخصه های بارز بخش وجود بخش روان دربيمارستان بخصوص روان درماني ساختار يافته تحت نظارت مستقيم اساتيد
 • خدمات تخصصی ارائه شونده در بخش درمان دارويي و غير دارويي شامل روان درماني -کار درماني وECT
 • چشم انداز: (برنامه های آتی) روانپزشکي سالمندي را گسترش دهيم وسريس جداگانه براي بيماران مبتلا به اعتياد داشته باشيم.
  اکسيژن سانترال دربخش وجود داشته باشد.
 • تلفنهای داخلی 2412--2522
 • اساتید و پزشکان بخش
  Medinova Services
  دکتر صدر - سعید

  متخصص روانپزشکی روانپزشکی

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر سمنانی - یوسف

  متخصص روانپزشکی روانپزشکی

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر ظهیر الدین - علیرضا

  متخصص روانپزشکی روانپزشکی

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر واثق - ساسان

  متخصص تمام وقت روانپزشکی روانپزشکی

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر شمس - جمال

  دانشیار فوق متخصص تمام وقت روانپزشکی

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر مهدوی هزاوه - نیلوفر

  متخصص تمام وقت روانپزشکی روانپزشکی

  اطلاعات بیشتر