روانپزشکی زنان

روانپزشکی زنان

طبقه سوم ساختمان روانپزشکی

شامل 30تخت ويک اتاق ايزوله که تعداد تختها بصورت مساوي بين اساتيدنقسيم مي شود .که غير از اساتيد تمام وقت جغرافيايي که تخت بيشتري دارند . بيماران بطور منظم توسط رزيدنتها تحت ظارت اساتيد ويزيت مي شوند .

 • ریاست بخش
 • معاون آموزشی بخش
 • سرپرستار خانم ناهید مختاری
 • تعداد تخت 30
 • مشخصه های بارز بخش وجود بخش روان در بيمارستان عمومي
  روان درماني ساختاريافته
  تحت نظارت مستقيم اساتيد
 • خدمات تخصصی ارائه شونده در بخش درمان دارويي وغير دارويي
  کاردرماني
  الکترو شوک
 • چشم انداز: (برنامه های آتی) به روانپزشکي سالمندي توجه بيشتري کنيم وگشترش دهيم.
  سرويس جداگانه اي براي بيماران مبتلا به اعتياد داشته باشيم.
 • تلفنهای داخلی 2413 -2523
 • اساتید و پزشکان بخش
  Medinova Services
  دکتر صدر - سعید

  متخصص روانپزشکی روانپزشکی

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر ظهیر الدین - علیرضا

  متخصص روانپزشکی روانپزشکی

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر سمنانی - یوسف

  متخصص روانپزشکی روانپزشکی

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر صمیمی اردستانی - سید مهدی

  متخصص روانپزشکی روانپزشکی

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر شمس - جمال

  دانشیار فوق متخصص تمام وقت روانپزشکی

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر واثق - ساسان

  متخصص تمام وقت روانپزشکی روانپزشکی

  اطلاعات بیشتر
  Medinova Services
  دکتر مهدوی هزاوه - نیلوفر

  متخصص تمام وقت روانپزشکی روانپزشکی

  اطلاعات بیشتر