مجموعه مدیریتی بیمارستان

Medinova Services
ریاست بیمارستان

آقای دکتر حمید کریمان

اطلاعات بیشتر
Medinova Services
مدیر بیمارستان

آقای محمد کاظم کاظمی

اطلاعات بیشتر
Medinova Services
معاون درمان

آقای دکتر علیرضا منافی راثی

اطلاعات بیشتر
Medinova Services
معاون آموزشی

آقای دکتر مهرداد حقیقی

اطلاعات بیشتر