مجموعه مدیریتی بیمارستان

دکتر حبیب ملک پور
ریاست بیمارستان

آقای دکتر حبیب ملک پور

اطلاعات بیشتر
آقای امیر کریمخانی
مدیر بیمارستان

آقای امیر کریمخانی

اطلاعات بیشتر
دکتر علیرضا منافی راثی
معاون درمان

آقای دکتر علیرضا منافی راثی

اطلاعات بیشتر
دکتر مهرداد حقیقی
معاون آموزشی

آقای دکتر مهرداد حقیقی

اطلاعات بیشتر