مجموعه مدیریتی بیمارستان

دکتر حمید کریمان
ریاست بیمارستان

آقای دکتر حبیب ملک پور

اطلاعات بیشتر
دکتر حبیب زاده شجاعی
مدیر بیمارستان

آقای دکتر حبیب زاده شجاعی

اطلاعات بیشتر
دکتر علیرضا منافی راثی
معاون درمان

آقای دکتر علیرضا منافی راثی

اطلاعات بیشتر
دکتر مهرداد حقیقی
معاون آموزشی

آقای دکتر مهرداد حقیقی

اطلاعات بیشتر